ULLMHACHT TOMHALTÓIRÍ NA HOIBRE GNÓDUBLIN

back to search results
  • Job reference number:15433159
  • Client ID:RI/FRS31871
  • Posted on:15-MAR-2019
  • Salary:NEGOTIABLE
  • Location:DUBLIN, DUBLIN
  • Job type:PERMANENT

Tá ár gcliant ag iarraidh Feidhmeannach Gnó a fhostú ar phost buan atá bunaithe i mBaile Átha Cliath . Is é an ról seo cabhrú le fás a sheachadadh san earnáil bia tomhaltóra ullmhaithe trí thacú le cuideachtaí ullmhúcháin bia a bpleananna gnó a sheachadadh.


Pleananna bliantúla atá saincheaptha do chliaint a chur i bhfeidhm agus tacú le cliaint na straitéisí margaíochta atá acu chur i bhfeidhm chun cur le fás.
Fás a spreagadh trí oibriú le saineolaithe margaidh, cainéil agus léargais chun forbairt gnó a chinntiú agus deiseanna giniúna a threorú do chliantchuideachtaí.
Cliaint a threorú chuig seirbhísí ábhartha cuideachta chun fás i gcuideachtaí a chur chun cinn.
Tacú le hiompair atá bunaithe ar léargas trí oibriú le cliantchuideachtaí chun léargas a chur i bhfeidhm go daingean le fás a spreagadh.

Príomhdhualgais
Caidrimh a chothú le cliaint chun tuiscint mhór a fháil ar uaillmhianta na gcliant agus ar an gcumas atá iontu spriocanna fáis a bhaint amach.
Oibriú le cliaint chun léargas a fhorbairt agus pleananna bliantúla do chliaint faoi stiúir straitéise a fhorbairt chun fás a spreagadh.
Idirchaidreamh a dhéanamh le cliantchuideachtaí chun a KPInna a aithint le go mbeifear in ann pleananna bliantúla atá saincheaptha do chliaint de chuid cuideachta a fhorbairt.
Na tacaíochtaí barrthábhachtacha agus forbairtí cumais atá ag teastáil ó chliantchuideachtaí chun a gcuid cuspóirí a bhaint amach a aithint go réamhghníomhach.
Tacú go hiomlán le cur i bhfeidhm pleananna na gcliant trí chaidrimh láidre a fhorbairt agus a chothabháil laistigh agus lasmuigh de chuideachta ar nós páirtithe leasmhara an tionscail, gníomhaireachtaí stáit agus eagraíochtaí eile a bhaineann le hábhar.
Oibriú i ndlúthpháirt le cliaint chun a straitéis mhargaíochta a chur i bhfeidhm agus fás a bhaint amach.
Iarratais ó cheannaitheora il-earnála a chomhordú le hoifigí thar lear a bhainistiú lena gcur i gcrích laistigh de thréimhsí comhaontaithe.
Maoirsiú a dhéanamh ar chomhordú pleananna agus buiséid PCF cuideachta agus iad a fhorbairt lena chinntiú go gcuirfear iad i gcrích laistigh de na sprioc-amanna beartaithe.
Ionadaíocht a dhéanamh ar chuideachtaí PCF go hinmheánach lena chinntiú go mbeidh tacaíochtaí cuideachta ag teacht le riachtanais fáis na hearnála.
Tionscadail forbartha PCF a chur i gcrích go rathúil ar fud na n-earnálacha i réimsí bealach chun an mhargaidh chun cuspóirí cliant a bhaint amach.
Gníomhaíocht cliant le comhpháirtithe inmheánacha a spreagadh agus a chomhordú go réamhghníomhach chun an toradh is fearr a chinntiú.
A bheith rannpháirteach maidir le straitéis PCF a fhorbairt agus a chur i gcrích chun KPInna inmheánacha a bhaint amach.
Cur chuige saincheaptha a fhorbairt do chliaint trí úsáid a bhaint as na léargais is oiriúnaí ar an margadh agus ar an earnáil chun borradh a chur faoi fhás.
Na buntáistí a bhaineann le clár Origin Green a chur in iúl do chliantchuideachtaí chun a chinntiú go dtuigeann siad an luach leanúnach a bhaineann le rannpháirtíocht ballraíochta


Taithí:

Taithí 3 bliana ar a laghad atá ábhartha don tionscal nó i réimse cosúil
Taithí chruthaithe i mbainistiú caidreamh/tionchar a imirt ar chumas
Taithí ag obair go dlúth le foirne ilréimseacha
Taithí maidir le tionscadail a bhainistiú; beidh buntáiste ag an té a bhfuil taithí aige san earnáil ábhartha m.sh. bia, deoch
Taithí ar bhuiséid a bhainistiú.


Scileanna atá Riachtanach:

Duine atá ábalta oibriú mar dhuine d'fhoireann agus ábalta oibriú as a stuaim féin
Ábalta cumarsáid éifeachtach a dhéanamh agus caidrimh a fhorbairt go hinmheánach agus go seachtrach
Sárscileanna idirphearsanta, caidrimh a chothú, tionchair/idirbheartaíochta agus comhoibrithe.
Duine atá ábalta dul i bhfeidhm ar dhaoine & daoine a thabhairt leo
Dea-scileanna bainistíochta tionscadal, pleanála agus cur i láthair agus Teicneolaíocht an Eolais
Éirim láidir gnó le feidhm phraiticiúil
Scileanna anailíseachta agus scríbhneoireachta tuarascálacha


Má chreideann tú go bhfuil na scileanna, an cúlra agus an fócas agat chun an ról seo a chomhlíonadh - déan iarratas le do CV is déanaí ag Bernadette Sisson le breithniú láithreach.

This job originally appeared on RecruitIreland.com